top of page

Praktijkbegeleiding

Logo definitief W aug'22 montessoriopleiding kopie.png

Praktijkbegeleiding

Studenten die zich willen bekwamen tot

montessori leid(st)er volgen enerzijds theorie-uren in de avonduren en krijgen anderzijds praktijkbegeleiding om zo het geleerde optimaal in praktijk te brengen.

De student toont in de praktijk aan op welke bekwaamheden hij / zij begeleiding wenst te ontvangen.

 

De afstemming met de werkplekcoach, de student en onze begeleider is onlosmakelijk verbonden.

Vanuit de praktijk

Elke student geeft in zijn/haar reflectieverslagen aan waar de ontwikkelaccenten liggen. De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) streeft naar volledig vakbekwame montessori professionals.

Iedere werkgever streeft ernaar dat de werknemers beschikken over vakbekwaam opgeleid personeel dat zich bekwaam toon op vakinhoud, kennis en kunde. Praktijkbegeleiding is scholingsaanbod en staat nauw in relatie tot het lesaanbod gedurende de theorielessen. Aan de docenten praktijkbegeleiding worden dezelfde NMV-eisen gesteld als aan de montessoriopleiders. 

In principe bestaat de praktijkbegeleiding uit vijf bezoeken van anderhalf uur, die verspreid zijn over een duur van gemiddeld twee jaar. Elk bezoek bestaat uit ongeveer een 45 minuten klassenbezoek en een 30 minuten nabespreking. 

Ieder die werkt in de praktijk, dan wel stage loopt, kan de aanvraag indienen voor begeleiding in de praktijk.

bottom of page