top of page

Format
De didactisch bijsluiters zijn vormgegeven naar overeenkomstig format als de didactische bijsluiters van het materiaal voor wiskunde montessori basisonderwijs (wmbo).

Tussendoel
De opbouw van het format gaat uit van het tussendoel, zoals vermeld is op de didactische bijsluiter.
Kennis vooraf - opbrengst
Vervolgens is aangegeven wat een kind vooraf moet kunnen en is de opbrengst van de aanbieding benoemd.
Lusmodel
Het lusmodel is de verbinding met het aansluiten op de onderwijsbehoefte van het kind en de daarmee samengaande signaleringen, die het noodzakelijk maken om een stap verder te komen bij de begeleiding door aanwijzingen op het gebied van interventies (verdiepen, verbreden en versnellen, maar ook verkleinen, versmallen en vertragen). Vanuit de interventies zijn de zorgpunten te formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van het kind.
Evaluatie - registratie
Daarna volgen mogelijkheden tot evalueren en de registratie op basis van de inhoud van het montessori kindvolg systeem (mkvs).
Gebruikte materialen
Voorts worden er onder het kopje 'gebruikte materialen' bestaand dan wel aanvullend materiaal genoemd om te hanteren bij de taal/lees activiteit.
Mogelijke aanbiedingen
Naast een advies richting de werkvorm worden er suggesties gedaan voor mogelijke aanbiedingen.

Deze uitgave behandelt de beginnende en gevorderde geletterdheid, zoals deze in tussendoelen geformuleerd zijn door het Expertisecentrum Nederlands. Bij de start van de werkgroep taal is er informatie en advies ingewonnen bij het Expertisecentrum en is er een uitvoerig contact geweest met Heleen Strating. Zij heeft een analyse gemaakt van het montessori taalonderwijs. Deze analyse is als verslag geplaatst op de NMV website onder de knop van het kenniscentrum. In een interview met Heleen Strating (Montessori Mededelingen jaargang 33 nr.4) geeft zij toelichting bij haar analyse. De werkgroep taal heeft de analyse ter harte genomen en heeft gekozen voor een beschrijving van het leesonderwijs.

 

Map Taal - Didactische bijsluiters

€ 0,00Prijs
bottom of page